Strona główna >> Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTENETOWEGO PANORAMIX.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy Panoramix.pl nie jest sklepem internetowym i nie jest możliwe, zawarcie umowy sprzedaży za jego pośrednictwem. Zawartość Serwisu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszeniem do składania ofert współpracy lub podjęcia negocjacji.
 2. Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://panoramix.pl prowadzony jest przez Tomasza Sikorskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Basettm Tomasz Sikorski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Botaniczna 29/23, 42-216 Częstochowa, NIP 9491563940, REGON 240667965, adres poczty elektronicznej: biuro@panoramix.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 570-414-414.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

2. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  2. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://panoramix.pl.
  3. USŁUGODAWCATomasz Sikorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Basettm Tomasz Sikorski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Botaniczna 29/23, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491563940, REGON: 240667965, adres poczty elektronicznej: biuro@panoramix.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 570-414-414.
  4. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  6. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. W Serwisie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCY USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Botaniczna 29/23, 42-216 Częstochowa.
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@panoramix.pl.
 2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:
  1. komputer, laptop, telefon (smartfon) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 28.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 23.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej.
 2. Zaleca się, aby przeglądarka miała włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies (w przypadku, gdy te funkcje przeglądarki będą wyłączone, niektóre obszary Serwisu mogą działać z ograniczeniami).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.